ID ISSUER

ID ISSUER Uus vahend tubakatoodete jälgimiseks

ID ISSUER on tõendatud lahendus ELi õigusaktidel põhinevate teenuste jaoks. Tubakatoodete direktiiv (TTD) reguleerib tubakatoodete tootmist, pakendamist ja müüki. Uue TTD kohaselt peavad tootjad, importijad ja jaemüüjad võtma 20. maiks 2019 kasutusele uue tubakatoodete tuvastamise ja jälgimise süsteemi.

Mis tingis TTD?

Ebaseadusliku kaubandusega võitlemiseks näeb ELi tubakatoodete direktiiv (2014/40/EL) ette kogu ELi hõlmava tuvastamis- ja jälgimissüsteemi rakendamise tubakatoodete seaduslikus tarneahelas (artikkel 15) ja turvameetmete süsteemi, mis aitaks tuvastada ebaseaduslikke tooteid (artikkel 16).

Miks seda tehti

Ebaseadusliku tubakatoodetega kauplemise tõttu kaotavad ELi liikmesriigid igal aastal miljonite eurode väärtuses maksutulu. Ebaseadusliku tubakatoodetega kauplemise ulatust on äärmiselt keeruline mõõta, kuid ELi riigid kaotavad ebaseadusliku kauplemise tõttu tollimakse hinnanguliselt u 11,1 miljardit eurot aastas [1]. Ebaseaduslikku tubakatoodetega kauplemist on peetud ka organiseeritud kuritegevuse üheks peamiseks tuluallikaks.

Kes peab nõudeid järgima

Kõik tarneahela osalised alates importijast/tootjast kuni viimase ettevõtjani enne esimest jaemüügipunkti.

Millal tuleb valmis olla

Nii tuvastamis- ja jälgimissüsteem kui turvaelemendid peavad olema valmis 20. maiks 2019 sigarettide ja isevalmistatavate sigarettide tubaka tarbeks ning 20. maiks 2024 kõigi teiste tubakatoodete (sigarid, sigarillod ja suitsuvabad tubakatooted) tarbeks.

Leidke oma küsimus

 • Kuidas te lahendasite süsteemidevahelise autentimise/volitamise?

  Iga ettevõtja saab kasutada ID Issueri süsteemi rakendusliidese (API) kaudu ilma kasutajaliideseta.

 • Kas te loote keskkonna integratsioonitestide jaoks ettevõtjate süsteemidega?

  Me tagame selle kättesaadavuse eeldatavalt märtsi lõpust / aprilli algusest koos integratsioonitestidega andmehoidlate süsteemiga; siis avaldatakse ka integratsiooniliidesed süsteemi kasutajate jaoks.

 • Kas teie süsteem on valmis integratsioonitestideks 20. märtsil ja tootmiskasutuseks 20. mail?

  ID Issueri tarkvaralahendus on praegu saadaval ning see ühildub täielikult direktiivi ja rakendusmäärusega. Lahendust muudetakse andmesõnastike ja liidese spetsifikatsioonide põhjal, mille avaldas varuhoidla 22. veebruaril.

 • Kas teil on varasemaid kogemusi sarnaste süsteemidega?

  Allexis on tegelenud ärinõustamise ja tarkvaraarendusega üle 20 aasta. Me pakume oma klientidele kõige tõhusamaid ja uuenduslikumaid lahendusi paljudes valdkondades. Viimastel aastatel oleme keskendunud toodete ja lahenduste arendamisele avalike haldusasutuste jaoks, eelkõige maksu- ja tolliametitele, mis võitlevad maksupettuste ja maksudest kõrvalehoidmisega. Allexise tooted on integreeritud tarkvaralahendused, mis aitavad tõhusalt võidelda maksupettustega.

  Need on mõeldud kasutamiseks nii riigi- kui erasektoris. Lisaks ebaseaduslike toimingute tõhusale tõkestamisele pakuvad need tooted ajalist ja rahalist kokkuhoidu ning kindlustavad äriprotsesside tõhususe ja finantstehingute turvalisuse. Tarkvaratööriistad, mis peavad aitama riigiasutustel võidelda maksudest kõrvalehoidmisega, on maksutemplite haldamise ja kontrolli süsteem, maksu- ja tollikontrolli protsesside ja operatsioonide haldamine, Alladini templiregistri haldussüsteem ja käibemaksu kontrollaruanded.

 • Kas teie süsteemis salvestatud andmed (nt konfidentsiaalsed äriandmed ja isikuandmed) on piisavalt kaitstud lekete eest?

  Meie lahendus vastab isikuandmete kaitse üldmääruse nõuetele kõigis osades: protsessi seaded, tarkvaravahendid ja taristu.
  Tarkvaralahendus toetab kõiki kohustuslike isikuandmete kaitse üldmääruses ette nähtud funktsioone (sh pseudonümiseerimine, juurdepääsuõigus, kustutamisõigus, andmed töötlustoimingute kohta jm). Isikuandmete kaitse üldmääruses nõutud funktsioonid on kasutusel. Juurdepääs isikuandmetele ja nende töötlemine on lubatud ainult vastavate kasutusõigustega autenditud kasutajatele.

 • Kuidas saadetakse arveid?

  Arveldamine on kuupõhine. Kõik tellimused kajastuvad ühel koondarvel, mis edastatakse elektrooniliselt PDF-vormis.

 • Mis tasandil tugiteenuseid te osutate?

  Tugiteenuseid osutatakse vastavalt tellija vajadustele, kuid mitte vähem kui 5x8h telefoni teel numbril +421 800 222 921, e-posti teel aadressil support@idissuer.ie või selle portaali vestlusliidese kaudu.

No questions matching current filter
Liidestevaheline suhtlus

Integreerimisjuhend

Integreerimisjuhend on dokument, mis kirjeldab andmeliideseid (API-d) ja nende kasutamist. See on mõeldud ettevõtjatele, kes suhtlevad ID Issueri süsteemiga andmeliideste, mitte ainult graafilise kasutajaliidese (GUI) kaudu. Seda nimetatakse süsteemidevaheliseks andmevahetuseks. Sealt leiate vajalike API-de üksikasjaliku kirjelduse ning nende rakendamise, autentimise ja kasutamise juhised.

Integreerimisjuhend
ID Issuer

Kasutusjuhend

Kasutusjuhend on mõeldud ID Issueri süsteemi, eelkõige graafilise kasutajaliidese (GUI) lõppkasutajatele: tubakatoodete tootjad, importijad, hulgi- ja jaemüüjad, kes on komisjoni rakendusmääruse (EL) 2018/574 kohaselt kohustatud ID Issueri süsteemi kasutama.

Kasutusjuhend ettevõtjatele Kasutusjuhend

Ei leidnud vastust oma probleemile?

Esitage küsimus

ID Issuer üldtugi:

ID Issueri arveldusega seotud küsimused:

Lepinguid puudutavad küsimused:

Pressipäringud:

support@idissuer.ee

invoicing@idissuer.ee

contract@idissuer.ee

press@idissuer.ee

ID Issuer üldtugi:
support@idissuer.ee

ID Issueri arveldusega seotud küsimused:
invoicing@idissuer.ee

Lepinguid puudutavad küsimused:
contract@idissuer.ee

Pressipäringud:
press@idissuer.ee

Võtke meiega ühendust E–R kella 08.00–17.00

+421 800 222 921

ID ISSUER

ID ISSUER Tootja Allexis

Me oleme pühendunud maksude kogumisega seotud probleemide lahendamisele, tehes seda kõige nutikamal viisil, uusima tehnoloogia ja professionaalse meeskonnaga.

Allexis.com